Rudolf Dreikurs Summer School 2023

w Dublinie 30 lipca – 12 sierpnia 2023 r.

ICASSI (International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes) jest organizacją edukacyjną non-profit, której celem jest pomoc profesjonalistom, studentom i osobom świeckim w poznaniu nauk Adlera i Dreikursa oraz opanowaniu odpowiednich umiejętności, a także nauczanie zasad i metod Adlera i Dreikursa tam, gdzie potrzebne są możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Program ICASSI jest wyjątkowy w dostarczaniu najwyższej jakości profesjonalnej edukacji w wzbogacającym środowisku społecznym. Uczestnicy wybierają z szerokiego zakresu kursów w teorii i technik Adlera i Dreikursa, z zastosowaniem do doradztwa i terapii, biznesu, szkół, rodzin, społeczności i miejsca pracy. Warsztaty doświadczalne zapewniają profesjonalne szkolenia dla praktyków i możliwości rozwoju osobistego dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy przyjeżdżają do ICASSI z całego świata, zazwyczaj z ponad dwudziestu pięciu różnych krajów. Rekreacyjne i wielokulturowe wymiany są zatem integralną częścią doświadczenia ICASSI i przyczyniają się do silnego poczucia wspólnoty i łączności.

Dla rodziców, którzy chcą zabrać swoje rodziny, są kursy dla nastolatków i doskonały program dla dzieci w wieku 4-11 lat pod nadzorem wielojęzycznych i wielokulturowych liderów.

Program (po angielsku)

ICASSI (the International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes) is a non-profit educational organization whose objective is to help professionals, students, and lay persons learn the teachings of Adler and Dreikurs and master appropriate skills, and to teach Adler’s and Dreikurs’ principles and methods where professional and personal development opportunities are needed.

The ICASSI program is unique in providing the highest quality of professional education in an enriching social environment. Participants choose from a wide range of courses in the theory and techniques of Adler and Dreikurs, with application to counseling and therapy, business, schools, families, the community, and the workplace. Experiential workshops provide professional training for the practitioner and opportunities for personal growth to all participants.

Participants come to ICASSI from around the world, typically from over twenty-five different countries. Recreational and multi-cultural exchanges are therefore integral parts of the ICASSI experience and contribute to a strong sense of fellowship and connectivity.

For parents wishing to bring their families, there are courses for teenagers and an excellent children’s program for 4-11 year olds under the supervision of multilingual and multi-cultural leaders.

Categories: Allgemein, General