Date 15/05/2023 - 15/05/2023
Time 19:30
Location Wieden & online
Category General

Prezentacja online po niemiecku, podtytuły po angielsku

Prof. Dr. Paweł DYBEL (Polish Academy of Sciences)

Alfred Adler’s theories were able to spread rapidly internationally already after the First World War.  With its crown lands, the Austrian Monarchy was an international and multicultural community of states in today’s sense. Galicia, from which many important psychoanalysts and individual psychologists emerged (e.g. Melanie Klein, Helene Deutsch), was also an intellectually active province, which included large parts of Ukraine and Poland. Prof. Dybel traces individual psychology and the divided fate of individual psychology and psychoanalysis in Galicia, taking us through the exciting research of a Polish-German (IPU Berlin and PAN) group of interdisciplinary researchers. New and interesting details have been brought to light, which are worth reflecting on from a historical vertex as well, given the geopolitical situation. The event is held at the Alfred Adler Center International in cooperation with the Medical University of Vienna and the polish Alfred Adler Foundation for Individual Psychology (www.fpi.org.pl).

About Prof. Dr. Paweł DYBEL:

Head of the Research Group on Hermeneutic Philosophy, Poststructuralism and Feminist Thought, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (IFIS PAN). He is an internationally renowned philosopher, historian and, above all, psychoanalyst. Most recently, he was co-leader of the project “History of Psychoanalysis in Poland in the Context of the German-Polish-Jewish Cultural Triangle”, which was realized together with the IPU Berlin with third-party funds from the Alexander Humboldt Foundation and whose readable results have recently been published by Psychosozialverlag in three volumes: https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=Pawel+Dybel). One additional book on Psychoanalysis is also available in english (https://www.peterlang.com/document/1063154). On the initiative of Nestor Kapusta, Prof. Dybel was invited to a lecture tour in Vienna through the Austrian Academy of Sciences. He speaks excellent German, English and Polish and will lecture at the Alfred Adler Center International and at the Sigmund Freud Museum in Vienna.

Monday, 15th May 2023

7.30pm CET (Vienna, Austria)

1.30pm EST

12.30pm CST

Teorie Alfreda Adlera już po pierwszej wojnie światowej zdołały się szybko rozprzestrzenić na arenie międzynarodowej.  Monarchia austriacka ze swoimi ziemiami koronnymi stanowiła międzynarodową i wielokulturową wspólnotę państw w dzisiejszym rozumieniu. Galicja, z której wyłoniło się wielu ważnych psychoanalityków i psychologów indywidualnych (np. Melanie Klein, Helene Deutsch), była również aktywną intelektualnie prowincją, do której należały duże części Ukrainy i Polski. Prof. Dybel śledzi psychologię indywidualną i podzielone losy psychologii indywidualnej i psychoanalizy w Galicji, przeprowadzając nas przez pasjonujące badania polsko-niemieckiej (IPU Berlin i PAN) grupy badaczy interdyscyplinarnych. Na światło dzienne wyszły nowe i ciekawe szczegóły, nad którymi warto się zastanowić także z punktu widzenia historycznego, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną. Alfreda Adlera we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu oraz polską Fundacją Psychologii Indywidualnej im. Alfreda Adlera (www.psychologia-indywidualna.pl).

prof. dr hab. Paweł DYBEL:

Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Jest filozofem, historykiem, a przede wszystkim psychoanalitykiem o międzynarodowej renomie. Ostatnio był współkierownikiem projektu “Historia psychoanalizy w Polsce w kontekście niemiecko-polsko-żydowskiego trójkąta kulturowego”, realizowanego wspólnie z IPU w Berlinie z funduszy trzecich Fundacji Alexandra Humboldta, którego czytelne wyniki zostały niedawno wydane przez Psychosozialverlag w trzech tomach: https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=Pawel+Dybel). Jedna dodatkowa książka o psychoanalizie jest również dostępna w języku angielskim (https://www.peterlang.com/document/1063154). Z inicjatywy Nestora Kapusty prof. Dybel został zaproszony na tournée wykładowe do Wiednia przez Austriacką Akademię Nauk. Mówi doskonale po niemiecku, angielsku i polsku i będzie wykładał w Alfred Adler Center International oraz w Muzeum Sigmunda Freuda w Wiedniu.